رویاهای من - در قیر شب
در قیر شب

نام شعر : در قیر شب
دیــــرگـــــاهــــی اســـت                                 كـــه در ایـــن تـــنــهـایـــی
رنـــــــــگ خـــــــــامـــــــوشــــــــی                         در طـــــــــــرح لــــــــــب اســـــــــت
بــــــــــــــــــانــــــــــــــــگــــــــــــــی از دور                 مـــــــــــرا مـــــــــــی‌خـــــــــــــوانــــــــــــد
لــــــــــــیــــــــــك پـــــــــــــاهــــــــــــایـــــــــــم         در قــــــــــــیــــــــــــر شــــــــــــب اســــــــــــت
رخــــــــــــنــــــــــه‌ای نــــــــــــیــــــــــــســــــــــــت     در ایـــــــــــــــــن تــــــــــــــاریـــــــــــــــكــــــــــــــی
در و دیــــــــــــــــــــــــــــــوار به هـــــــــــــــــــــــــــــــم پــــــــــــــــــیــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه
ســـــــــــــــــــایــــــــــــــــــــه‌ای لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــزد اگــــــــــــــــــــر روی زمـــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــن
نـــــــــــــــقـــــــــــــــش وهـــــــــــــمـــــــــــــی اســـــــــــــــت ز بــــــــــــــنــــــــــــــدی رســــــــــــــتــــــــــــــه
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس آدم‌هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ســــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــر افــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرده اســــــــــــــــــــــــــت
روزگـــــــــــــــاری اســـــــــــــــت در ایــــــــــــــن گـــــــــــــــوشـــــــــــــــه پـــــــــــــــژمـــــــــــــــرده هــــــــــــــوا
هـــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــــــــی مـــــــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــــــــت
دســـــــــــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادویـــــــــــــــــــــــــــــــــــی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
در بـــــــــــــــــــه روی مــــــــــــــــــــن و غــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــی‌بـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدد
مـــــــــــــــــی‌كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــر چـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــاش،
او بـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــی خـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدد.
نــــــــــقــــــــــش‌هـــــــــــایــــــــــــی كــــــــــــه كــــــــــــشــــــــــــیــــــــــــدم در روز،
شــــــــــــــــــــــب ز راه آمــــــــــــــــــــد و بــــــــــــــــــا دود انــــــــــــــــــدود.
طــــــــرح‌هــــــــایـــــــــی كــــــــه فــــــكـــــــنـــــــدم در شـــــــب،
روز پــــــیــــــدا شــــــد و بــــــا پـــــــنــــــــبــــــــه زدود.
دیــرگــاهــی اسـت كـه چــون مــن هــمــه را
رنـگ خـاموشـی در طـرح لـب است.
جنبشی نیست در این خاموشی
دسـت‌ها پاها در قیر
شــــــــــــــب
اســــت


داغ کن داغ کن - کلوب دات کام
كلمات كلیدی : اشعار سهراب ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات