رویاهای من - سرگذشت
سرگذشت

نام شعر : سرگذشت
         ..............
 مــــــی خـــــروشـــــد دریـــــا
هـــیـــچـــكـــس نــیــســت بــه ســاحــل پــیــدا
 لــــكــــه ای نـــــیـــــســــت بـــــه دریــــا تــــاریــــك
  كـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــود قــــــــــــــــایـــــــــــــق
   اگـــــــــــــــــــر آیـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــزدیـــــــــــــك
     مـــــــــــــــــانـــــــــــــــده بــــــــــــــر ســــــــــــاحـــــــــــل
       قـــــــــــایــــــــقــــــی، ریــــــــخـــــــتــــــه بــــــر ســــــر او،
         پـــــــــــیـــــــــكـــــــــرش را ز رهــــــــی نــــــــا روشـــــــــن
           بـــــــــــــرده در تـــــــــــــلـــــــــــخــــــــــی ادراك فــــــــــرو
             هــــیــــچــــــكــــس نـــیـــست  كــــــ ـــــه آیــــــــــد از راه
            و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آب     افـــــــكــــــنــــــدش
                  و در ایـــــــــن وقـــــــــت كــــــه          هـر كـــوهـه آب
                         حرف با گوش نهان می زندش،
                                     موجی آشفته فرا می رسد از راه
                                          كـه گـویـد با ما


داغ کن داغ کن - کلوب دات کام

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic